top of page

Projekt linii wzorniczej innowacyjnych opakowań o właściwościach aseptycznych na warzywa i owoce dla firmy CDM w Ozorkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 III osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.2 Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw. (realizacja w 2016 roku)

Wzorniczy projekt innowacyjnej linii mebli „Wewnętrzny plac zabaw – platforma aktywności” do klas szkolnych i przedszkolnych dla firmy Nowa Szkoła w Łodzi. zrealizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (realizacja w 2015 roku)

Wzorniczy projekt typoszeregu doniczek produk-cyjnych uwzględniający techniczne uwarunkowania rozwoju roślin w produkcji masowej dla firmy MZ Forma, Łódź  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysło-wego. (realizacja w 2010 roku)

Wzorniczy projekt innowacyjnych linii rajstop i pończoch z przędzy z jonami srebra dla firmy Gabriella z Łodzi zrealizowany w ramach projektu "Inwestycje w innowacyjne technologie dziewiarskie kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy GABRIELLA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (realizacja w 2012 roku)

Opracowanie nowych wzorów przemysłowych w ra-mach projektu linii wzorniczych bielizny termoaktywnej BODY DRY dla firmy ActivePro Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza w ramach Programu Operacyjnego Innowa-cyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Sty-mulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. (realizacja w 2009 roku)

Opracowanie wzorów użytkowych i przemysłowych w ramach projektu innowacyjnych linii wzorniczych skarpet trekkingowych, narciarskich, biegowych, tenisowych i kolarskich oraz getrów piłkarskich dla firmy STEVEN z Łowicza w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzorni-ctwa przemysłowego. (realizacja w 2010 roku).

Wzorniczy projekt innowacyjnej linii ręczników plażo-wych i sportowych na bazie włókien z jonami srebra dla firmy Zwoltex w Zduńskiej Woli. (realizacja w 2016 roku)

Opracowanie wzoru użytkowego i wzoru przemysło-wego w linii wzorniczej renowacyjnych ram okien-nych zintegrowanych z kasetą żaluzjową dla firmy EKOPLAST z Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.3: Kredyt technologiczny (reali-zacja w 2010 roku).

Projekt identyfikacji wizualnej nowej linii produktowej okien w formie książki znaku dla firmy Budvar Centrum S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysło-wego. (realizacja w 2010 roku)

Opracowanie identyfikacji wizualnej nowej linii produk-towej okien dla firmy  KONSPO z Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-darka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. (realizacja w 2010 roku).

Projekt identyfikacji wizualnej systemu rusztowań stalowych i aluminiowych, lekkich deskowań fundamentowych, zadaszeń montowanych opar-tych na rusztowaniach, masztów kratownicowych do montażu urządzeń lub pomiarów dla firmy OLAN Sp. z o. o. z Siedlec w ramach Programu Opera-cyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.2: Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach. (realizacja w 2010 roku)

bottom of page